A NAGYKOVÁCSI KISPATAK ÓVODA AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása

Jó gyakorlat megnevezése: 

„A természet útjain – természetes neveléssel”

Innovatív zöld programok a környezeti nevelés tervezéséhez

Jó gyakorlatunk eredete saját kidolgozású Pedagógiai Programunk szellemisége és tartalmi megvalósítása. A több mint 10 éves nevelőtestületei/csoportszintű szakmai tapasztalat adta alapját munkánknak. Pedagógiai Programunk nyitottságára és pedagógus kollektívánk tudására építetten a Kispatak Óvodában dolgozók a folyamatos megújulást és az innovatív tanulási feltételek élményalapú kidolgozását tűzték ki célul. Az ötletbörzéket követően valamennyi kipróbálásra került, valódi tapasztalatokkal és visszajelzésekkel gazdagodva tudtuk tovább fejleszteni, szükség esetén módosítani programjainkat.

Bevezetése folyamatosan valósult meg, a kezdeti sikerek jelentették alapját a teljes és komplex programcsomag jelen idejű kiteljesedését. A 2013-ban még csak 2 csoportban bevezetett élményközpontú környezeti projekt-programok mára egy teljes intézményt átölelő programmá váltak, melyben minden résztvevő szabad választása jelenti a differenciált és gyermekközösségre, felnőtt közösségre szabott programbeválást.

Célcsoportjaként az óvodás korosztályon túl az iskolai közösségeket is megjeleníthetjük, hiszen kisebb módosításokkal az általános iskola alsó tagozatán is bevezethetők és sikerrel adaptálhatók a projektek.

Alkalmazási területeit tekintve komplexitásából adódóan sokoldalú fejlesztési lehetőséget hordoz magában a gyermekek számára. Lehetőséget teremt a pedagógus résztvevőknek a továbbadásra, tovább gondolásra szűkebb szakmai környezetükben és partnereik számára. A családokkal történő együttműködés kiemelt szerepe preferált a jó gyakorlatban. Módszertani megújulásra ad lehetőséget a résztvevőknek, melyet helyi lehetőségeikhez adaptálható formában kínálunk.

Megosztási formája sokrétű és saját tapasztalatokon nyugvó módszerekre épített. Előadás, műhelymunka segíti a tudásmegosztást, melyet az ÓNOAP által is kiemelt kiállítás fűszerez igazán egyedivé.

Humánerőforrás igénye a képzési oldalról három fő, kompetencia köröket érintve kiemelkedő előadói és speciális módszertani kultúrával rendelkező kollégákat vonunk be a jó gyakorlat átadási folyamatába.

A jó gyakorlat eszközigénye magas, hiszen a kuriózumként felkínált kiállítás megszervezése minden alkalommal az egyediségre és az aktualitásra épít majd.

A programot igyekeztünk úgy szervezni, hogy a képzési meghirdetéshez rugalmasan tudunk alkalmazkodni. Klasszikusan 120 perces az átadási folyamat, mely a műhelymunka komplexitásának növelésével bővíthetővé válik.

Számtalan új ötletet szeretnénk komplex formában megmutatni a környezet-a játék és a drámapedagógia tárházából, mely a mindennapok gyakorlatába építve egy élményekkel telt közösséget alakíthat a gyerekek, szülők és más külső partnerek körében. Kipróbált programjaink és dokumentálásuk kerül széleskörűen bemutatásra, képek, tervek, és gyakorlati módszerek segítségével. Célunk a fenntartható fejlődés kihívásaira adható gyermekközpontú élményprogramok óvodai lehetőségeinek megújítása

 

Jó gyakorlat megnevezése:

Családok integrálása – a „családbarát befogadás”  módszerei és eszközei

Jó gyakorlatunk eredete 2017-re keltezhető, amikor a Pedagógia Programban megfogalmazott alapelveink, mint a családok felé történő nyitottság a gyakorlatban is beérett és a szülői partner visszajelzéseink egyértelműsítették munkánk sikerét ezen a területen is. A Kispatak Óvoda több csoportjában működő módszerekről és a hozzájuk kapcsolt eszközökről a kidolgozó Karczewicz Ágnes (és a Cinege csoport) országos publikációi jelentették a legfőbb szakmai alapot.

Bevezetése a belső tudásmegosztás és a helyi adaptációs folyamat részeként vált teljessé és a kezdeti távolmaradás mára már teljes elfogadássá vált a szülői visszajelzések hihetetlenül pozitív jelenléte okán valamennyi csoportunkban. A családok integrálásának módszerei a jelenben is bővül és fejlődik az intézményen belül és külső tapasztalatok részelemeinek tudatos beépítésével.

Célcsoportja az óvodai közösségek valamennyi munkatársa a vezetői team tagjaitól a nevelőtársakon át az óvoda valamennyi dolgozójáig, hiszen a sikeres pedagógia alapja egy azonos értékrendet valló, módszereiben hasonlóságot mutató intézményi kollektívában rejlik.

Alkalmazási területeként a kisgyermekkori nevelés teljes struktúra rendszerét tekintjük, hiszen a nem csak a nevelési folyamatot tervező és irányító pedagógus számára nyújt segítséget a jó gyakorlat az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges feltételek kialakításakor.

A nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási környezetet megteremtéséhez ad támpontokat mind a módszerek, mind a környezetalakítás területén.

A jó gyakorlat megosztási formája épít arra a kölcsönösségre és „szövetségre” melyet a szülőkkel, mint partnerekkel alkotunk a nevelési folyamatban. Éppen ezért az általunk tervezett gyakorlati program a programpartnerek bevonásával és velük együttműködve igyekszik átadni tapasztalatainkat és a megszerzett tudást. Preferáljuk a kerekasztal beszélgetés moderált formáját, mely remek alkalmat kínál a szabad véleményalkotásra és kérdések megválaszolására.

Humánerőforrását tekintve a folyamat valamennyi szereplőjét bevonja és aktív résztvevővé teszi a program. Szülő. pedagógus, vezető és a gyermekek is bevonhatók a jó gyakorlat megosztásába.

A jó gyakorlat eszköz és időigénye rugalmas keretalakításra ad módot a résztvevők érdeklődése és aktivitásának függvényében. Intézményünk az eszközellátottságot biztosítja a tartós és időszaki kiállítási tárból kölcsönzött képek és tablók felhasználásával, melyek kiválóan dokumentálják az integrációs folyamatot.

A jó gyakorlat leírásakor kiemelendő, hogy „Integrálni csak kapcsolatokon keresztül és közösségbe lehet. Az integrálás, mint folyamat nem mást jelent, mint segítséget nyújtani ahhoz, hogy egy már meglévő, saját szabályokkal és szokásokkal működő közösségbe beilleszkedhessen az újonnan érkező úgy, hogy aktív részvételével, saját egyéniségével hasson a közösségre és közben ő maga is megtalálja a helyét.

Az integrálás azonban nem csak az óvodába lépési időszak feladata, hanem a kapcsolatba kerülés pillanatától kezdve az együttműködés egész idejére vonatkozik.

Ehhez és ezért is van szükség a valódi partnerkapcsolatra, a nyitott óvodai életre, őszinteségre, az egymás iránti bizalomra. Sokrétűnek, színesnek, érdeklődést keltőnek és fenntartónak, változatosnak kell lenniük a kapcsolattartási formáknak ahhoz, hogy valóban megvalósuljon az „együtt nevelés”. (részlet a Nagykovácsi Kispatak Óvoda helyi pedagógiai programjából)

A családbarát átmenethez szeretnénk ötleteket adni életünkből és pedagógiai gyakorlatunkból „Kispatak” módra.

 

Jó gyakorlat megnevezése:

Digitális óvodások – kompetens pedagógusok

A digitális világ lehetőségeinek alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél

Jó gyakorlatunk eredete a 2019-ben kidolgozott mesterprogramhoz kapcsolódik, mely Várfoki Gabriella mesterpedagógus nevéhez kötődik. A minősítési eljárás során a szakértők által kiemelkedő szakmai anyagként kiemelt mesterprogram olyan hiányterületet érint, mely a jövő óvodapedagógiájának egyik sarokköve lesz majd.

Bevezetése szorosan kötődik a mesterprogramban tervezett értékelési pontokhoz és részprogramokhoz. A fázisok egymásra építettsége a 2020. évben indított bevezető részprogrammal kezdődik. Terveink szerint a jelen állapotában elméleti jó gyakorlat egy adaptív és több éven keresztül végig követhető folyamtával válik praktikummá. A sikeres befejezés legfontosabb mérföldkövei az ellenőrzési pontok, melyek egy mesterprogram végéhez érve adják egy esetleges következő mesterprogram alapját.

Célcsoportjaként olyan óvodapedagógusokat jelölünk meg, akik szeretnének specializált óvodai fejlesztési területekhez kapcsolódó játékokat felkutatni. Az óvodai nevelésben alkalmazott terápiás módszereket kipróbálni, megtanulni, kiegészítve mindezeket interaktív-digitális eszközökkel. Hívjuk azokat a fejlesztő és gyógypedagógusokat, akik nyitottak a digitális kompetenciájuk megújítására/fejlesztésére és szakmai kölcsönösség és együtt gondolkodás vezeti őket.

A jó gyakorlat célja felismerni a gyermekek személyiségfejlődési – a már óvodában esetleg jelentkező -tanulási nehézségeit és számukra hatékony segítséget nyújtani a digitális kompetencia területén. Példát ad arra, hogy mely szakmai társterületek képesek együtt gondolkodni és szükség esetén mely óvodai szakemberektől lehet segítséget kérni.

Megosztásának formája olyan napi gyakorlat bemutatása, mely során a résztvevők képet kapnak az alkalmazás és a szakmaközi együttműködés életszerű helyzeteiről. Reflektív megbeszélés ad teret a pedagógusok által megálmodott-megvalósult és további fejlesztésre/módosításra váró feladatoknak , ahol mindezeket egy mesterprogramban tervezett részprogramnak kell adekváttá tenni. A jó gyakorlat adaptálható, hiszen kiválóan dokumentált és lehetőséget ad arra, hogy az átvevő intézmény saját IKT repertoárjának figyelembe vételével alakíthassa tovább a programot.

Humánerőforrás igénye speciális. Kompetens és különleges tudást igényel, mely képzésekkel jól alakítható.

Eszközigénye: speciális, az okos-tábla és további IKT eszközök igénybevételét és meglétét feltételezi.

Adaptív lehetőség: az egyéni fejlesztést igénylő gyermekekhez kapcsolódó saját készítésű játékok, és a világhálón fellelt játékokból a kollégák számára is elérhető gyűjtemény összeállítása, bemutatása.

A gyermekek digitális képességének fejlődése, fejlesztésének tervezése, mérföldköveinek dokumentálása, a szülői szemlélet formálása. Fejlesztőpedagógus által végzett mérési eredmények, a közösen szerkesztett dokumentumok vezetési szempontjai és a dokumentációs egyezés megvalósítása.

 

Jó gyakorlat megnevezése:

Óvodai zenei műhely kialakítása  a tehetséggondozás folyamatában

Eredetét tekintve a zenei műhely gondolata magasan képzett és speciális tudással rendelkező kollégánk Kolozsvári Anna Krisztinától származik. Szakmai elkötelezettségét és munkáját dícséri a 2019-ben elkészült, gyakornok kollégánk tervei szerinti tehetséggondozó műhely programja. Óvodánk mindig nyitott volt a kezdeményező és újító gondolatokra függetlenül attól, hogy egy fiatal pályakezdő óvodapedagógustól vagy egy nagy tapasztalatú pályája csúcsán lévő kollégától érkezett.

Bevezetése a 2019-es nevelési évtől kezdődött, tehát a program a kipróbálás fázisában van, nincs mögötte több éves tapasztalat, mi mégis hisszük, hogy fontos gondolatot közvetít a pályakezdők mentorálása és pályán tartása okán motivációjuk, szakmai elhivatottságuk erősítése terén egy folyamat bemutatása a szélesebb szakmai közösség előtt, különösen, ha a program sikere valószínűsíthető. A 2020. nevelési év zárásakor a programot bevezető csoport szülői körében elégedettségmérő és visszajelzést kérő kérdőívet kívánunk alkalmazni a mérési-értékelési rendszer részeként.

A program célcsoportjaként az óvodapedagógusok körét jelöljük meg, kiemelten azon fiatal pedagógusokat, akik szeretnék a bennük szunnyadó tehetséget kibontani és teret keresnek álmaiknak. Jó gyakorlatunk példát ad azoknak a kollégáknak is, akik bár intézményük nem regisztrált tehetségpont, mégis úgy érzik képesek és aktívak lennének egy speciális tehetség műhely vezetésére.

A jó gyakorlat célja mintát adni arra, hogyan lehet a tehetséggondozást megvalósítani a mindennapok pedagógiai gyakorlatában a zenei nevelés szolgálatában.

Alkalmazási területei: A jó gyakorlat támpontokat ad a zenei nevelés területén alkalmazható pedagógiai céloknak megfelelő stratégiák, folyamatok, munkaformák, módszerek, eszközök tervezéséhez. Segít felismerni a gyermekekben a tehetség ígéretét, és gyakorlati tanácsokkal tudatosan segíti annak kibontakozását.

Humánerőforrás igényekor mintát mutat arra, hogy a tehetséggondozás nem ördögtől való dolog. Minden nevelőtárs megtalálja benne azokat a nevelési és fejlesztési lehetőségeket, feladatokat, melyek sikeressé tehetik a folyamatot.

Eszközigénye a folyamatban alkalmazott hangszeres, esetleges külső élményhelyszínekre tervezett programok megvalósításakor adódik. Képzési kínálatként belső helyszínekre és dokumentált (videó, fotó) vizuális megjelenítésekre építjük programunkat.

A jó gyakorlat egy pályakezdő óvodapedagógus kiemelkedő szakmai részterülete intézményi szintű támogatásának folyamatát és eredményeit kívánja bemutatni, mely a zenei tehetséggondozást tűzte célul egy magas gyermeklétszámú és integrált nevelést folytató óvodai csoportban a nevelőtársak és a szülők aktív bevonásával, különleges zenei élményprogramok megvalósításával.

 

Jó gyakorlat megnevezése:

Óvodai ünnepek, jeles napok és hagyományok

A jó gyakorlat eredete a Pedagógia Programunkra épített hosszú távú gyakorlati pedagógiai munkánk. A 2010-óta folyamatosan alkalmazott irányelveink beválása igazolt (szülői kérdőívek-elégedettség mérések) a jó gyakorlatban megfogalmazott területen. Az intézményi szintű vagy csoportszinten élő hagyományok, jeles napok (természeti/zöld) és ünnepek olyan egyedi és innovatív elemeket tartalmaznak, melyek a 2018.évi Kincses Kultúróvoda pályázat során sikerrel kerültek be a legjobb mintaprojektek közé.

Bevezetése folyamatos és régmúltra tekintő. olyan keretrendszer, melynek állandó elemi adják  a stabilitást és a kapaszkodót gyermekeink és a partnereink számára. Újdonságaink pedig lehetőséget nyújtanak a változások pozitív megélésére, a befogadás és az elfogadás empatikus érzésvilágának bensővé válásához.

Programunkat olyan kollégák számára kínáljuk, akik szervezők és alkotók kívánnak lenni az óvodák és iskolák életében, hogy az ünnep lelkünkből fakadjon. Az átélt élmény örök legyen. Gyermekkoron átívelő boldog együttléteket, értékálló programokat adva kicsiknek és nagyoknak.

Jó gyakorlatunk célja: tudásmegosztást kínálunk a művészetpedagógia területén, hogy óvodai partnereink kiemelt programkínálattal bővíthessék kulturális repertoárjukat, eszközkészletüket témaorientáltan gazdagíthassák, valamint megújuló esztétikai ízlés formáló-alakító pedagógiai munkát végezhessenek helyi pedagógiai programjuk szellemiségének megfelelően.

Eszközigénye a programnak: helyi értékteremtő és megőrző képességtől függő. Felhasználhatók a múlt emlékei, a jelen alkalmazott eszközei és a jövő megálmodott eszközvilága. Tárlatvezetésünk erre ad ötleteket a programokkal kapcsolatban alkalmazható ötletbörzét társítva a jó gyakorlathoz.

Jó gyakorlatunk támogatja, hogy az óvodapedagógusok és a tanítók tudatosan felhasználják szakterületük, tantárgyuk kapcsolatait más műveltségterületekkel, tantárgyakkal. Tervező tevékenységük során a tanulási folyamatba illeszthetik a foglalkozáson, a tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket, melyre példákat és megvalósult gyakorlatokat kínálunk.

 

 

 

 

Kapcsolattartó neve és elérhetőségei: Szabó Orsolya, kispatak.nagykovacsi@gmail.com 06 30/352-71-32