GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Nálunk az óvodai gyermekcsoportokban együtt nevelődnek a 3-7 éves korosztályú gyermekek. Az eltelt időszak tapasztalatai is alátámasztják előzetes elképzeléseinket, hogy életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel, megteremtődnek az utánzás, a mintakövetés feltételei, továbbá eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése. A csoportok szervezésénél fontos szempont, hogy közel azonos legyen a különböző életkorú gyerekek száma (hogy mindenki találjon játszótársat, barátot, és hogy az eltérő fejlettségből adódó hatások kiegyenlítsék egymást), valamint a nemek aránya.
Igen. A fakultatív foglalkozásokat szakedzők/pedagógusok tartják a délutáni (16 óra utáni) időpontokban. Ők gondoskodnak a gyerekek - esetenként szükséges - szállításáról is. A szülőknek nyilatkozniuk kell, amennyiben igénybe vesznek ilyen típusú szolgáltatást, hogy gyermekük felügyeletét átadják a foglalkozás vezetőjének. A különfoglalkozásokról az óvodák hirdetési felületein lehet tájékozódni.
Nagykovácsi és környéke Európailag Védett Természeti környezet. Olyan helyet biztosítunk gyerekeiknek, amely sugározza az otthon melegét, ahol természetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és tevékenységek által fejlődhetnek abban a csodálatos természeti környezetben. A környezettudatos szemléletmód megalapozása mellett kiemelten kezeljük az egészséges életvitel szokásinak megalapozását, mely elengedhetetlen feltétele annak, hogy önmagával és a környezetével harmóniában élni tudó felnőttekké válhassanak. A harmadik olyan terület, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk: a saját óvodai és csoportszintű hagyományok, szokások, ünnepek kialakítása és ezzel is segíteni szeretnénk, hogy az óvoda valóban közösségépítő színtérré váljon.
Minden munkanapon – ez alól kivételt képez a téli szünet - 6:30 – 18:00 között A gyerekek 6:30 – 7.30 között az összevont, FOGADÓ csoportban gyülekeznek 7.30 – 16:30 (17:00) között a saját csoportjukban játszanak, 16:30 (17:00) – 18:00 között ismét összevont BÚCSÚZÓ csoportban várják szüleiket. A fogadó és búcsúzó csoportok heti váltásának rendjét az óvodák előterében kifüggesztett falitáblán – a gyermekek által is követhető, képes formában - lehet követni.
Térítésköteles ellátás kizárólag az étkezés kapcsán jelentkezik. Honlapunkon megtalálhatók az étkezéssel (kedvezmények, ingyenesség…) összefüggő információk és a letölthető nyomtatványok. Ezen kívül minden óvodai csoport első szülői értekezletén megszavazzák a szülők, milyen programokat kívánnak támogatni alkalmankénti befizetéssel. Ezeket pedagógusaink szervezik kapcsolódva az általuk tervezett projektekhez, az élményalapú ismeretszerzéshez. Az intézmény saját szervezésben nem tart fizetős különórát.
A JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Ez az egész nap folyamán adódó spontán helyzetekben és az óvodapedagógus által napi rendszerességgel kezdeményezett és tervezett (kötelező/kötött formában megvalósuló) különböző tevékenységekben ölt testet. ( Pl.: verselés, mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; mozgás; külső világ tevékeny megismerése és közben a matematikai lehetőségek) . Külön, ún. „iskola előkészítő foglalkozások” tehát nincsenek, hiszen a gyerekek az óvodában eltöltött 3-4 év alatt folyamatosan fejlődnek, érnek, válnak alkalmassá az iskolai életmódra és ehhez nincs szükségük az iskolai tanításhoz hasonló foglalkozásokra. Az óvoda a szocializáció területén tudja, adhatja a legtöbbet a gyerekek iskolai életmódra alkalmassá válásához.
Minden nevelési évben - a Kispatak Óvoda névnapjához kötődően - a „Víz világnapja” hetében (március 22.) „kukucskálással” egybekötött tájékoztató nyílt napot tartunk. Ekkor az érdeklődő szülők minden csoportba betekinthetnek, közben megismerkedhetnek a csoport óvodapedagógusaival, akik kérdéseikre is válaszolnak. A felvételt nyert gyerekek számára az Ismerkedő játszódélutánokról óvodapedagógusaink nyári hívogató leveleikben tájékoztatják a szülőket.
Minden évben a Képviselőtestület dönt a beiratkozás időpontjáról, melyről a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot. (Óvoda épületeiben hirdetmény formájában, a honlapon, valamint a Tájoló című helyi újságban) Betöltött 3. életév, szobatisztaság, melyet munkatársaink nagy empátiával segítenek meg problémás esetekben (óvodánkban nem adottak a feltételek a pelenkák cseréjére és szeparált, higiénikus tárolására) A felvétel jelentkezés alapján történik, ami gyakorlatilag egy személyes megjelenést követő nyomtatvány kitöltését jelenti. Ekkor szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata / személyi igazolványa, TAJ kártyája, a gyermek és egyik szülőjének Nagykovácsiban bejelentett lakcím kártyája. Felvételnél – a férőhelyek függvényében - előnyt élveznek: a gyermekvédelmi törvény hatálya alá eső gyermekek, tanköteles korú gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, nagycsaládosok. Túljelentkezés esetén a felvételekről az óvoda által szervezett Bizottság dönt, melynek eredményéről határozat formájában, írásban tájékoztatjuk a szülőket.
Az Nagykovácsi Kispatak Óvoda nyitvatartása követi az állami intézményekét. Az ünnep és munkaszüneti napokon a törvényi előírások szerint tart zárva intézményünk. Ezért minden munkanapon nyitva tart. A lecsökkenő gyermeklétszám miatt egy-két csoporttal működünk, a szülők számára előzetesen jelzett óvodaépületekben. Ez osztott nyitvatartást jelent a három épület között. Az iskolai szünetek időszakáról – itt a Nagykovácsi Általános Iskola jelenti az itinert - előzetes felmérést készítünk az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek létszámáról, és ennek függvényében szervezzük ügyeletes csoportjainkat. Minden nevelési évben öt alkalommal nevelés nélküli munkanapot tartunk, melyről a szülőket előzetesen értesítjük, és ezeken az időpontokban az igénylőknek ügyeleti ellátást biztosítunk.
Óvodánk önálló logopédus státusszal nem rendelkezik. A Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budkeszi Tagintézményének logopédusa végzi óvodásaink nyelvi megsegítését. Munkatársuk heti 20 órában, mindhárom óvodánk gyermekeit gondozza.
Igen. Óvodánk saját fejlesztő-gyógypedagógussal rendelkezik. Bertalanné Vekerdi Mónika mindhárom óvodaépületbe járó gyermekek órarend szerinti beosztásával végzi prevenciós, korrekciós és habilitációs munkáját.
Sajnos nem, mert a törvény értelmében 500 gyermek után létesíthető 0,5 pszichológus státusz. (az óvodába jelenleg 360 gyermek jár)
Intézményünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy Kaszáló utca 16-18. szám alatti székhely óvodánk ad otthont a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi tagintézménye Nagykovácsi Nevelési tanácsadójának. Keressék nagy szakértelemmel bíró pszichológus kollégáikat bizalommal. Elérhetőségük: Páricsy Lilla (20/376-4311), Streli Orsolya (20/226-4995). E-mail: nagykovacsinevtan@gmail.com
Minden óvodai csoport saját szokással és hagyománnyal ünnepli a születésnapokat. Év elején a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy gyermekük a jeles napok során saját készítésű (házi) ételt falatozhasson. A szokásokról érdeklődjön gyermeke pedagógusánál, és ne feledkezzen meg gyermeke ételallergiás, ételintoleranciával küzdő csoporttársáról sem.
Igen. Amennyiben gyermeke betegsége orvosi ellátást igényelt, kérjük az orvos által adott „egészséges igazolás” bemutatását és átadását gyermeke óvodapedagógusának. Amennyiben a hiányzás nem egészségügyi okból történik, úgy a szülőnek módja van a honlap "dokumentum/letölthető nyomtatványok" helyen is található formanyomtatvány kitöltésével igazolni a távollétet.
Pedagógiai célunk, hogy minél több időt tölthessenek óvodásaink a szabad levegőn. Ezt kizárólag az időjárás befolyásolhatja. A rendkívüli körülményektől eltekintve a teljes nap folyamán optimálisan ez 2-5 órát jelent. (az évszakok, az időjárás és a gyermek óvodában töltött idejének a függvénye).